Coaching biznesowy

 • Dotyczy wsparcia managera średniego i wyższego szczebla w rozwiązywaniu jego dylematów.
 • Sposób pracy jest dopasowany do potrzeb lidera, jego wyzwań i środowiska w którym pracuje.
 • Polega na towarzyszeniu liderowi w przygotowaniach i wdrażaniu zmian, przygotowaniu się do kolejnych wyzwań menedżerskich.
 • Wspólna praca oparta jest na partnerstwie i zaufaniu daje komfort współpracy nawet w trudnych obszarach.
 • To również czas do autorefleksji i przyjrzenia się z innej perspektywy sobie, przemyślenia swoich założeń i przekonań w obszarze zarządzania
  i przywództwa, a czasami także skonfrontowania się z tym co nie wspiera w rozwoju oraz złapanie dystansu do siebie i własnej roli.

Team coaching- Coaching zespołu

Team coaching to wspólna praca coacha z liderem i jego zespołem.

Dążymy do wyznaczonego i konkretnego celu zespołowego, np.:

 • zwiększenie poziomu komunikacji w zespole,
 • ustalenie wspólnego kierunku rozwoju,
 • wypracowanie wartości, którymi kieruje się zespół,
 • wsparcie podczas konflików wewnątrz zespołu,
 • podniesienie konkretnych umiejętności członków zespołu,
 • podniesieniem poziomu współpracy,
 • poprawę efektywności zespołu,
 • gdy tworzy się nowy zespół,
 • gdy nie wiadomo z jakiego powodu zespół nie pracuje tak, jak wynika z jego potencjału.

W trakcie wspólnej pracy dbamy o rozwój całego zespołu i jego indywidualnych członków.

 

Coaching grupowy

Coach pracuje  z grupą kilku  osób nad tym samym obszarem tematycznym, cele są różne dla każdej z osób.

Stosujemy w pracy z grupą ludzi o podobnych potrzebach:

 • podniesienie poziomu komunikacji w relacjach,
 • zwiększenie kreatywności i innowacyjności,
 • przygotowanie do zmiany stanowiska (np. awans),
 • rozwiązywanie problemów.

Coaching grupowy w biznesie jest praktykowany:

 • w ramach jednej firmy, np. rozwój talentów i przygotowanie do nowej roli, czy też praca w obszarze radzenia sobie ze stresem.
 • w otwartych grupach, podczas których tematem wspólnym może być:  rozwinięcie własnego biznesu, równowaga między życiem osobistym i zawodowym.

Facylitacja spotkań

To proces, w którym osoba…, która jest i niezależna i neutralna, diagnozuje i prowadzi proces pracy tak, aby pomóc grupie zidentyfikować i rozwiązać problem. Wspiera w podejmowaniu decyzji i podnoszeniu efektywności grupy. ( R. Schwarz)

Sprawdza się szczególnie , gdy potrzebne jest spojrzenie z boku na:

 • rozpoznanie problemu,
 • określenie możliwych rozwiązań,
 • podejmowanie trudnych decyzji,
 • przygotowanie planów dalszych działań.

Technik facylitacyjnych uczymy podczas warsztatów dla osób prowadzących spotkania. Pomagają one zwiększyć zaangażowanie uczestników i zdecydowanie podnoszą efektywność spotkań.